Segev Natanya – Kosher chef kitchen
Segev Natanya – Kosher chef kitchen | HaMehkar St 2-3 Natanya | +972.(0)77.4142025 ext 5
Opening Hours / Sun-Tur 12:00-23:00 / Sat 18:00-23:00
"משה שגב" נתניה
הזמנת משלוח הזמנת שולחן